PRZECIW PRZEMOCY

  Przemoc - to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, która wykorzystując przewagę siły narusza prawa i dobra osobiste drugiego człowieka, powodując ból i cierpienie.

     Przemoc może przybierać różne formy. Przemoc fizyczna jest najbardziej wyraźna, ale przemoc może być także: psychiczna, seksualna, czy ekonomiczna. Te formy przemocy są trudniejsze do wychwycenia, ale równie dotkliwe co przemoc fizyczna. Przemocą jest również zaniedbanie.

    Bez względu na formę każda przemoc zaczyna się niepozornie poprzez: wywieranie wpływu, brak kompromisów, naruszanie woli. Z czasem przeradza się w poniżanie, ośmieszanie, upokarzanie, krytykowanie, by w etapie końcowym naruszyć godność psychiczną i cielesną drugiego człowieka poprzez wyzywanie, dręczenie, popychanie, szarpanie, bicie............. Przemoc to także: groźby, zmuszanie do różnych zachowań, ciągłe niepokoje, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów.

PAMIĘTAJ!

      Granica pomiędzy:

 • - opieką, a izolacją
 • - troską, a kontrolą
 • - bliskością, a zniewoleniem
 • - miłością, a zaborczością

                   jest bardzo cienka!

PAMIĘTAJ!

Jeżeli to właśnie Ty doświadczasz przemocy wiedz, że trzeba to jak najszybciej przerwać. Nie jesteś z tym sam! Nie zamykaj się w sobie, nie uciekaj od problemu.

PAMIĘTAJ!

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy możesz ją przerwać. Jeżeli osoba doznająca przemocy nie prosi Cię o pomoc, nie oznacza to, że jej nie potrzebuje. Brak Twojej reakcji może doprowadzić do tragedii!

PAMIĘTAJ!

Jeżeli to właśnie Ty wyrządzasz krzywdę drugiej osobie, wiedz, że za takie zachowanie grozi kara. Nikt i nic nie daje Ci prawa do stosowania przemocy.

     W Gminie Myszyniec w roku 2011 został powołany Zespół Interdyscyplinarny. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Myszyńcu wchodzi 14 osób. Są to przedstawiciele: jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej i sądu.

     Przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia mają obowiązek wszcząć procedurę „Niebieskiej Karty” w każdej sytuacji gdy istnieje nawet podejrzenie stosowania przemocy.

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy, świadkiem przemocy, bądź masz podejrzenie, że osoba z Twojego otoczenia, sąsiedztwa, rodziny, czy znajomych może doznawać przemocy, zgłoś się do:

1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu i porozmawiaj z pracownikiem socjalnym, (budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60), bądź zadzwoń: tel. 29 77 21 398, 29 77 22 455, 29 77 22 459, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu i porozmawiaj z Przewodnicząca, ((budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 lub Centrum Usług Społecznych, Plac Wolności 61), bądź zadzwoń - tel. 29 33 33 115, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.30.

3. Komisariatu Policji w Myszyńcu i porozmawiaj z dzielnicowym, Komisariat Policji, ul. Pawłowskiego 15, bądź zadzwoń – tel. 477 041 770.

4. Przychodni Lekarskiej i porozmawiaj ze swoim lekarzem rodzinnym.

5. Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu i porozmawiaj z pedagogiem szkolnym, ul. Dzieci Polskich 1, bądź zadzwoń – tel. 29 77 21 013.

 

      Niezbędne informacje uzyskasz:  na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu: www.ops.myszyniec.pl w zakładce - Zespół Interdyscyplinarny.

    W Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: www.gov.pl w zakładkach Ministerstwa – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie znajdziesz aktualne aktu prawne, informacje o kampaniach społecznych, informatory, wytyczne, wzory pism i bazę teleadresowa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, informuje że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest dr Bartosz Mendyk. Kontakt możliwy jest pod numerem telefonu: 507-054-139. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/pan dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz  na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, oraz następujących ustaw:
  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej;
  2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczenia rodzinnych;
  3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  5. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionych do alimentów;
  6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  8. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  10. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  11. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie Pani/Pana danych osobowych wynika z powszechnie obowiązującego prawa. Stosownie do przepisu art. 63 § 2 KPA podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Podkategorie