dobry start

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że od dnia 01 lipca 2021 r. realizatorem programu "Dobry Start" będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Dobry Start” znajdują się pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-dobry-start-na-nowych-zasadach

Ikona z zegaremZmiana godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na utrzymujące się od kilku dni upały i wysoką temperaturę w pomieszczeniach ośrodka, od dnia 23 czerwca przez okres wakacyjny do dnia 31 sierpnia 2021r Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu  będzie czynny od godziny 7.00  do godziny 15.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

  Kierownik Ośrodka
/-/ Małgorzata Pyszny

logo grupywsparcia.pl

Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą już teraz bezpłatnie uzyskać wsparcie psychologiczne w ramach dedykowanej dla nich grupy wsparcia, dostępnej na platformie GrupaWsparcia.pl. Z pomocy będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec województwa (bez względu na wiek) potrzebujący wsparcia i chcący zadbać o swoją kondycję psychiczną. Projekt jest wynikiem współpracy Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Fundacji ADRA Polska.
Aby móc skorzystać ze wsparcia psychologicznego wystarczy zalogować się na portal GrupaWsparcia.pl oraz dołączyć do dedykowanej grupy wsparcia dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Dodatkowo, aby ułatwić rejestrację i korzystanie z portalu, uruchomiona została specjalna infolinia. Mieszkańcy mogą z niej skorzystać dzwoniąc pod nr. tel. 790 796 718.

Grupa wsparcia bezpłatna pomoc

Link do grupy wsparcia dla mieszkańców województwa mazowieckiego znajduje się tutaj: https://grupawsparcia.pl/portal/grupy/15/wojewodztwo-mazowieckie
Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojtachnio
ADRA Polska
+ 48 730 799 518
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ADRA Polska | www.adra.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych odbędą  się w dniu 11 czerwca 2021r. (piątek) na konta bankowe oraz do kasy w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu.

logo akcji alzheimer

„Alzheimer – rozumiem – wspieram” – kampania informacyjna

Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Alzheimer Polska – związkiem organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów uprzejmie zapraszają do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych. Przygotowaliśmy materiały: ulotkę i broszurę, które w prosty sposób opisują zagadnienie.

Serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję wykorzystując załączone materiały i publikacje zamieszczone na stronie RPO https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/choroba-alzheimera

flaga i godło Polski

Gmina Myszyniec w 2021 roku po raz trzeci przystąpiła do Programu Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Krajowy Ośrodek
Wsparcie Rolnictwa
Oddział Terenowy w Warszawie                                                 Warszawa, dn. 20 kwietnia 2021 r.

 

UWAGA MATURZYSTO !!!

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM POMOSTOWE NA STUDIA !

Rusza XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych, w którym od początku aktywnie
uczestniczy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych).
Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości
i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku akademickim studia dzienne,
czekają roczne stypendia w wysokości 7 000 zł,
wypłacane w miesięcznych ratach od października do lipca w roku akademickim 2021/2022.

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, którego celem jest ułatwienie młodym
ludziom podjęcia studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia mogą ubiegać
się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący
(z wyłączeniem kierunków mundurowych) oraz spełniający łącznie poniższe kryteria:

 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (okres potwierdzonego zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl),
 • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
 • Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100 punktów (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na stronie Fundacji:

www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godziny 16:00. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022 dostępny jest na stronie Fundacji.
Wypełnione przez kandydatów dokumenty po wydrukowaniu należy dostarczyć wraz z załącznikami do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 r. Więcej informacji o programie na stronie:

www.stypendia-pomostowe.pl lub pod numerem telefonu: 22 531 16 43.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zastrzega, że w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, podane daty mogą ulec zmianie.

                                         www.kowr.gov.pl                                          


Opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest instytucjonalnie pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Nie może np:

 • podarować lub sprzedać swojego majątku;
 • nie może niczego wartościowego kupić;
 • wynająć mieszkania;
 • zobowiązać się do wykonania dzieła lub zlecenia;
 • nie może przyjąć darowizny lub sporządzić testamentu.

Opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej ustanawia Sąd Opiekuńczy.

Opiekun prawny zostaje powołany dla skutecznej ochrony interesów osobistych i majątkowych osoby ubezwłasnowolnionej dlatego, że Jego podopieczny może dokonywać tylko drobnych czynności dnia codziennego, jak bieżące zakupy i korzystanie z usług (np. szewskich, fryzjerskich).

Powinnością opiekuna prawnego jest dbanie o to, aby osoba ubezwłasnowolniona miała środki do życia, a w razie ich braku, dochodzenie dla Niego odpowiednich świadczeń. Opiekun Prawny osoby ubezwłasnowolnionej musi zadbać, aby podopieczny/na miał/a zapewnioną właściwą opiekę lekarską, by sobie nie zagrażał/a nie szkodził/a i nie stwarzał/a zagrożenia dla innych osób.

Do obowiązków opiekuna prawnego nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Powinnością kuratora jest opieka nad sprawami życiowymi i majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Podobnie jak opiekun prawny ma dbać o to, aby Jego podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską.

Kurator nie jest zobowiązany do ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje pomocy przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia całkowitego ubezwłasnowolnienia. Może zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi (np. fryzjerskie), rozporządzać zarobkiem oraz dokonywać czynności dotyczących przedmiotów oddanych tej osobie do swobodnego użytku. Nie może natomiast samodzielnie zaciągać zobowiązań oraz rozporządzać swoimi prawami. Wymagana jest do tego zgoda ustanowionego kuratora. Do reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem kurator jest uprawniony tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. W przeciwnym razie jest wyłącznie doradcą.

Wynagrodzenie

Sąd opiekuńczy przyznaje, na żądanie opiekuna lub kuratora, stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej.

Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Kto może zostać opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej i kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.

 Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu ogłasza stały nabór kandydatów

na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Podstawa prawna:

 • art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami),
 • art. 149 § 3, art. 162 § 1, art. 175 oraz art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 682 z późniejszymi zmianami)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu  podaje do wiadomości, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań:

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego całkowicie lub częściowo, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora:

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:

 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • niepozbawiona praw publicznych,
 • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
 • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:

 • która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 • wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
 • wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 • wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty :

 • Wypełnione i podpisane oświadczenie kandydata –załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze
 • List motywacyjny

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu , ul.  Plac Wolności 60, 07- 430 Myszyniec, pokój nr 8, parter budynku, codziennie w godz. 8.00-16.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 29/77-21-398

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, informuje że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Myszyniec, Plac Wolności 60 .
 2.  Inspektorem Ochrony Danych jest dr Bartosz Mendyk. Kontakt możliwy jest pod numerem telefonu: 507-054-139. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz  na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz następujących ustaw krajowych:
 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej;
 2. Ustawa z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 4. Ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 5. Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 7. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.
 1.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 3.  Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5.  Podanie Pani/Pana danych osobowych wynika z powszechnie obowiązującego prawa. Stosownie do przepisu art. 63 § 2 KPA podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
 6.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.