Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje że, w dniach  od 13 września 2021 r. do 31 października  2021 r. przyjęcia interesantów odbywać się będą:

 1. poniedziałek w godz. od 8.00 do 16.00
 2. wtorek        w godz. od 8.00.do.16.00
 3. środa      w godz. od 8.00 do 17.00
 4. czwartek     w godz. od 8.00 do 16.00
 5. piątek         w godz. od 8.00 do 16.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych odbędą się w dniu 13 września 2021r. (poniedziałek) na konta bankowe oraz do kasy w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu.

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

przypominamy , że od 1 września br. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Ikona z zegaremZmiana godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 września 2021r. (środa)  godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej ulegną zmianie Ośrodek będzie czynny w godzinach od  8.00  do  16.00.

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Małgorzata Pyszny

Załączniki:

Czyste powietrze

Utworzono dnia 25.08.2021, 11:10
Żądanie wydania zaśwaidczenia

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE na rok szkolny 2021/2022

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1.  stypendium szkolne;
 2.  zasiłek szkolny (w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego).

Uprawnieni do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego są:

• zamieszkali w Gminie Myszyniec:

 1.  uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Od 01.08.2021 r. wydawanie i przyjmowane są wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 na:

 • świadczenia rodzinne  świadczenia rodzinne

 • fundusz alimentacyjnyfundusz alimentacyjny

Fundacja po DRUGIE realizuje projekt „Z POWER-em w przyszłość” realizowanego na terenie województwa mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe” Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Wsparciem zostanie objętych 60 osób z terenu woj. Mazowieckiego, należące do grupy NEET, czyli osoby, które łącznie spełniają następujące kryteria formalne:

 • są w wieku 15-29 lat,
 • nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierna zawodowo),
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym)
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób (33 kobiet, 27 mężczyzn) w wieku 15-29 lat z obszaru województwa mazowieckiego z grupy NEET, niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy poprzez realizację wsparcia indywidualnego i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych obejmującej instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem w okresie 01.2021-09.2022.