Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. stypendium szkolne; 
 2. zasiłek szkolny (w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego). 

Uprawnieni do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego są:

 • zamieszkali w Gminie Myszyniec: 
 1. uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek:

 1. rodziców albo pełnoletniego ucznia; 
 2. dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. 

Warunki przyznania stypendium szkolnego:

 1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 600 zł.
 2. występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Warunki przyznania zasiłku szkolnego:

 1. zasiłek szkolny może być przyznany bez względu na dochód uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 
 2. o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne, 
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Myszyniec, 
 • w sytuacji gdy stypendysta został skreślony z listy uczniów, 
 • jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie stypendysty przekracza kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium szkolnego, tj. 600 zł, 
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów o charakterze socjalnym nie przekracza w danym roku szkolnym kwoty 2480 zł, a w przypadku słuchaczy kwoty 2232 zł. 

Zasiłek szkolny nie przysługuje:

 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne.
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Myszyniec. 

Stypendium szkolne udzielane jest:

1) w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności:

 1. pokrycia kosztów opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,
 2. pokrycia kosztów opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę,

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający udział ucznia w zajęciach w danym roku szkolnym.

2) w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

 1. a) zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
 2. b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju szkolnego i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego, biurka, krzesła, lampki biurowej oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
 3. c) zakupu komputerów służących uczniom do celów edukacyjnych,

3) w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczów kolegiów pracowników służb społecznych w tym w szczególności:

 1. a) opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej z miejsca zamieszkania do szkoły lub kolegium i z powrotem.

Rozliczenie stypendium szkolnego:

za okres od września 2023 r. do grudnia 2023 r. nastąpi jednorazowo, w terminie do 31 grudnia 2023 r., po przedstawieniu w terminie do 10 grudnia 2023 r. wystawionych na wnioskodawcę oryginałów faktur, rachunków lub innych wiarygodnych dowodów potwierdzających wydatki o charakterze edukacyjnym, 

Dopuszczalny jest zwrot poniesionych wydatków w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie wystawionych w okresie dwóch miesięcy poprzedzających rozpoczęcie danego roku szkolnego (tj. lipiec i sierpień).

UWAGA!

 • faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na wnioskodawcę,
 • przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków, kserokopie biletów miesięcznych - w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, np.: wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, do kina, teatru itp. można udokumentować
  na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę, 
 • ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” (w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy – o ile posiada – oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury), 
 • odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu,
 • stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów
 • koszty związane z przyznaniem stypendium szkolnego muszą być udokumentowane, uzasadnione, poniesione
  w racjonalnej wysokości. Stypendium szkolne jest pomocą materialną o charakterze socjalnym, w związku
  z tym przy zakupie poszczególnych artykułów należy brać pod uwagę rozsądną cenę artykułów.
   Zbyt wysokie ceny będą wymagały szczególnego uzasadnienia.

Terminy składania wniosku na stypendium szkolne:

 1. od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, 
 2. od 1 września do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Dokumenty niezbędne do przyznania stypendium szkolnego:

 • wniosek można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu lub pobrać ze strony internetowej
 • dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
  a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony lub oświadczenia o dochodach. 

Dokumenty niezbędne do przyznania zasiłku szkolnego:

 • wniosek można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu lub pobrać ze strony internetowej
 • dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego. 

Miejsce składania wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu,

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec