Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, informuje że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest dr Bartosz Mendyk. Kontakt możliwy jest pod numerem telefonu: 507-054-139. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/pan dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz  na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, oraz następujących ustaw:
  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej;
  2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczenia rodzinnych;
  3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  5. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionych do alimentów;
  6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  8. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  10. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  11. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie Pani/Pana danych osobowych wynika z powszechnie obowiązującego prawa. Stosownie do przepisu art. 63 § 2 KPA podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.