Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez Pacjentów

Utworzono: wtorek, 16 październik 2018
Dariusz Kobus
 1. Do jakich lekarzy specjalistów nie jest wymagane skierowanie?

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • poradni dla osób chorych na gruźlicę,
 • poradni dla osób zakażonych wirusem HIV.

  Czytaj więcej...

Konkurs Grantowy "Równać Szanse"

Utworzono: piątek, 07 wrzesień 2018
Dariusz Kobus

Pracujesz z młodzieżą?

Masz ciekawy pomysł na działania z młodymi?

Chcesz aplikować do konkursu „Równać Szanse”?

Nie wiesz jak dobrze napisać wniosek?

 Przyjdź na spotkanie!

Czytaj więcej...

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Utworzono: wtorek, 04 wrzesień 2018
Dariusz Kobus

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin. Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą:
•    zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap. Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosiła 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł) – II etap. Docelowo kwota tego zasiłku wzrasta o ponad 40%.
•    specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli o 100 zł).
 
Rząd zdecydował też, aby zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018 r. wyniesie 620 zł (wzrost o 100 zł).
 
Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian.
 
Podwyższone kwoty świadczeń będą obowiązywać od 1 listopada 2018 r. (II etap podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r.).

Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej

Utworzono: wtorek, 04 wrzesień 2018
Dariusz Kobus

Informuje się, że z dniem 1 października 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia kryterium dochodowe dla:

- osoby samotnie gospodarującej będzie wynosić 701 zł,

- dla osoby w rodzinie – 528 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego została określona w wysokości 645,00 zł. Zmieniła się także kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego na 308 zł.

 

SZLACHETNA PACZKA

Utworzono: poniedziałek, 03 wrzesień 2018
Dariusz Kobus

SZLACHETNA PACZKA jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym Wolontariusze pracują z rodzinami pomagając im pokonywać bariery i ograniczenia, a Darczyńcy przygotowują paczki. SZLACHETNA PACZKA efektywnie łączy ludzi potrzebujących z ludźmi, którzy chcieliby podzielić tym, co mają wiedząc, że ich pomoc trafia do osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji nie ze swojej winy, nieroszczeniowych i potrafiących docenić otrzymane wsparcie.

Obecnie poszukiwani są Liderzy Paczki. To właśnie on/ona zorganizuje pracę wolontariuszy w Rejonie.

W załączeniu szczegółowe informacje:

1.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Poprogram 2018

Utworzono: piątek, 31 sierpień 2018
Dariusz Kobus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, iż jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 1 268,00 zł
- dla osoby w rodzinie – 1 028,00 zł.

W celu uzyskania skierowania należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu do pracownika socjalnego.

O terminie odbioru  produktów żywnościowych w PK PS w Ostrołęce, ul. Przemysłowa 1, 07-400 Ostrołęka poinformujemy odrębną informacją (obecnie produkty nie są jeszcze wydawane).

Wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania

Utworzono: piątek, 10 sierpień 2018
Dariusz Kobus

Informujemy, iż osoby znajdujące się

w trudnej sytuacji materialnej mogą składać wnioski

o przyznanie pomocy w formie dożywiania

od dnia 13.08.2018 r.

Informacja dotycząca rządowego programu „Dobry Start”

Utworzono: poniedziałek, 11 czerwiec 2018
Dariusz Kobus

Świadczenie   „Dobry Start”  przysługuje  raz w roku, w związku z rozpoczęciem   roku szkolnego do ukończenia:
-przez dziecko lub osobę uczącą  20 roku życia,
-przez dziecko lub osobę uczącą   24 roku życia- w przypadku  dzieci lub osób uczących się, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Wsparcie jest  niezależne od posiadanego dochodu. Jego wysokość to 300 zł.

Czytaj więcej...

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Utworzono: poniedziałek, 28 maj 2018
Dariusz Kobus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, informuje że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.
2) Inspektorem Ochrony Danych jest dr Bartosz Mendyk. Kontakt możliwy jest pod numerem telefonu: 507-054-139. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz  na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, oraz następujących ustaw:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej;
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczenia rodzinnych;
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionych do alimentów;
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie Pani/Pana danych osobowych wynika z powszechnie obowiązującego prawa. Stosownie do przepisu art. 63 § 2 KPA podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.